សាកល្បងញ៉ាំផលិត
ផលរបស់យើដែល
សូមទំនាក់ទំនងទៅ
កាន់សមាជិក
ដែលលបានទំនាក់ទំន
ងទៅកាន់អ្នក
ពិនិត្យឱកាសអាជីវកម្មរបស់យើង
សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់សមាជិក
/ដែលបានទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ្នក


CR7 Drive

Print
KH_H24_CR7_Drive
- ភេជ្ជៈកីឡាសម័យទំនើប
- មិនមានបន្ថែមរសជាតិ ឬស្ករ
- រសជាតិស្រាល
- ពណ៏ធម្មជាតិបានពីការរ៉ុតពណ៏ស្វាយ និងទំពាំងបាយជូ

- 100 zគីឡូកាឡូរី/ 500ml
- 26g carbs
- 18g ស្ករ ( ដូចគ្នាទៅនឹងផ្លែចេកមួយផ្លែ ) 


km-KH | 2019-06-16 22:09:52 | NAMP2HLASPX01